mot-quy-luat-kim-ham

QUY LUẬT “MỘT KỸ NĂNG KÌM HÃM”

“Mỗi thời điểm có một kỹ năng đang kìm hãm bạn, đó là lý do khiến cho thu nhập và thành tựu của bạn bị hạn chế hoặc dừng lại. Nếu như bạn phát triển kỹ năng đó, thu nhập và thành tựu của bạn sẽ tiếp tục tăng trường”.